Harlem, NYC, 2013

Harlem, NYC, 2013

© Serge Philippe Lecourt, New York, Harlem, 2013.